Regulamin

REGULAMIN

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego jest:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos”, ul. Wenecka 20, 39-320 Przecław NIP 817-18-91-240

Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos”, ul. Wenecka 20, 39-320 Przecław NIP 817-18-91-240 zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.kabanos.pl prowadzony jest przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos”, ul. Wenecka 20, 39-320 Przecław NIP 817-18-91-240 szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą na podstawie niniejszego Regulaminu.

Treść Regulaminu zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie zaistniałej potrzeby.

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. W wyjątkowych sytuacjach za pośrednictwem transportu firmowego.

Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w treści Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl

Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.kabanos.pl jest sprzedaż detaliczna wyrobów wędliniarskich.

Ceny podane na w Sklepie internetowym  www.kabanos.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym do sprzedaży m.in. towary o zmiennej wadze tj. wędliny i mięso. Towary te mają specjalną adnotację na ten temat w opisie towaru na stronie internetowej www.kabanos.pl Podane na stronie internetowej www.kabanos.pl ceny tych towarów, są cenami orientacyjnymi, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych towarów były maksymalnie zbliżone do wagi wskazanej przez Klienta. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie Sklepu internetowego o +/- 15%. Jeśli finalna waga towaru o zmienne wadze będzie się różnić o +/- 15 % od wagi wskazanej w Zamówieniu przez Klienta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie Klientowi po przygotowaniu towaru do wysyłki. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową  www.kabanos.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 1. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 2. b) mediację
 3. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 4. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

STRONA – stroną Umowy jest Kupujący i/lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;

UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie oraz wskutek Rezerwacji  nie dłuższej niż 24h dokonanej przez Kupującego;

REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym;

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.kabanos.pl

SPRZEDAWCA: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos”, ul. Wenecka 20, 39-320 Przecław

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.kabanos.pl oraz za pośrednictwem sklepu stacjonarnego.

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.kabanos.pl  lub Sklepu stacjonarnego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem

www.kabanos.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;

ZAMÓWIENIE – złożona przez Klupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego lub sklepu stacjonarnego

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru – Sklep stacjonarny;

PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego

NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy;

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

PŁATNOŚC ELEKTRONICZNA – Dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Partnera z wykorzystaniem Usługi Płatności Elektronicznych świadczonej przez Przelewy24 w ramach Systemu.

PRZELEW TRADYCYJNY – Polecenia przelewu niebędące Przelewami Elektronicznymi, wydawane przez Klienta Instytucji pośredniczącej, z którą Klient związany jest umową o wykonanie takiego polecenia przelewu.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

USŁUGA PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH – Usługa świadczona przez Przelewy24 w ramach Systemu umożliwiająca dokonanie przez Klienta Płatności na rzecz Partnera z wykorzystaniem Metod Zapłaty.

SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych;

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

ZAPYTANIE AUTORYZACYJNE – Wniosek Partnera skierowany do Przelewy24 o dokonanie Autoryzacji Płatności Elektronicznej, której dane przekazuje Partner lub Klient;

AUTORYZACJA – Proces, w którym po otrzymaniu od Partnera Zapytania Autoryzacyjnego Przelewy24, przy współpracy z Instytucjami pośredniczącymi, weryfikuje możliwość przyjęcia Płatności Elektronicznej do realizacji. Szczegółowy przebieg Autoryzacji określa Dokumentacja;

POZYTYWNA AUTORYZACJA – Proces, w którym po otrzymaniu od Partnera Zapytania Autoryzacyjnego Przelewy24, przy współpracy z Instytucjami pośredniczącymi, weryfikuje możliwość przyjęcia Płatności Elektronicznej do realizacji. Szczegółowy przebieg Autoryzacji określa Dokumentacja

METODY ZAPŁATY – Usługi, z wykorzystaniem których Klient może dokonywać zapłaty Partnerowi, świadczone przez Instytucje pośredniczące związane z Przelewy24 umową w przedmiocie wykorzystywania tych usług do dokonywania Płatności.

PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ – Dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Partnera z wykorzystaniem usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez Przelewy24 w ramach Systemu polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty na rzecz Partnera dokonywanej z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez Przelewy24.

III REJESTRACJA

Rejestracja w Sklepie internetowym  jest dobrowolna i bezpłatna.

W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 1. a) Imię
 2. b) Nazwisko
 3. c) Adres e-mail
 4. d) Hasło
 5. e) Powtórz hasło

Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:

 1. a) Nazwę firmy
 2. b) NIP

Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.

Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik ma prawo oraz proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik ma prawo oraz proszony jest do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu poprzez kontakt internetowy lub osobisty.

Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.

W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt.4 działu V Realizacja Zamówienia.

Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

IV ZAMÓWIENIA

Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową  www.kabanos.pl

Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

Dodatkowo przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych. Należy wówczas wpisać podany kod rabatowy, celem dokonania tańszego zakupu.

Sklep przewiduje rabaty dla towarów zakupionych powyżej 20 kg, co ustalane jest indywidualnie drogą mailową z Kupującym.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

„Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Kupuję i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku towaru o zmiennej wadze cena jest orientacyjna a ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie Klientowi po przygotowaniu towaru do wysyłki. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie.

Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru.

Istnieje możliwość zakupów indywidualnych. Mowa o zakupach w dużych ilościach (powyżej 20 kg), innej niż dostępna w ofercie w sklepie internetowym forma pakowania czy porcjowanie towaru. Wszelkie tego typu działania ustala się indywidualnie drogą mailową.

Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji wyrobów mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Wizualizacje, ukazuje przybliżoną jakość wędlin. Z uwagi na proces powstawania wędlin – mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem.

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem teletonu +48 692342082 lub e-mailem, pod adresem  sklep@kabanos.pl

Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 692342082 (w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00).

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 1. a) przelew tradycyjny, płatność za pobraniem, płatność elektroniczna – wpłata na rachunek bankowy
 2. b) Kupony Rabatowe – aby skorzystać z tej formy płatności należy wpisać jego numer w koszyku do zamówienia w polu “Kod promocyjny”. W następnym kroku trzeba wybrać jedną z podstawowych form płatności wymienionych.

Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

W przypadku braku zapłaty za zamówiony Towar w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.

Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI REALIZACJA DOSTAWY

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej InPost, lub DHL. Wysyłki zamówień są realizowane w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia zamówienia lub w innym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z klientem.

Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski i wyłącznie w sytuacji gdy wartość Zamówienia wynosi co najmniej 60,00 zł brutto. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia o wartości poniżej 60 zł brutto, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo celem modyfikacji Zamówienia lub jego anulowania. Koszt dostawy firmą kurierską wynosi 35 zł dla jednej przesyłki, w sytuacji gdy towar musi być wysłany w dwóch termoboxach (np. waga pow. 20 kg) Sprzedawca doliczy 35 zł brutto za każdy następny termobox.

Przesyłki krajowe powinny dotrzeć do Kupującego następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez firmę kurierską. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

W przypadku sytuacji opisanej powyżej informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

W przypadku sytuacji opisanej powyżej Kupujący ponosi dodatkowo koszt wybranej przez siebie formy przesyłki.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia – gdyby się takowe pojawiły – będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.

Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 692342082 bądź na adres e-mail: sklep@kabanos.pl

Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 692342082 bądź na adres e-mail:sklep@kabanos.pl

VII REKLAMACJE – ZWROTY

1.W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 2 dni od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.

2.Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

3.Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

4.Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

5.Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym.

VIII ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod www.kabanos.pl następujące Usługi Elektroniczne:

 1. Umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
 2. Subskrypcję Newslettera lub rezygnację z niej.
 3. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na możliwości zakupu produktów w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.

Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@kabanos.pl lub pisemnie na adres ZPM KABANOS, ul. Wenecka 20, 39-320 Przecław. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.kabanos.pl  lub pisemnie na adres: adres ZPM KABANOS, ul. Wenecka 20, 39-320 Przecław, tel. 175813307

Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. telefon:  48 692342082
 2. e-mail:sklep@kabanos.pl
 3. pisemnie na adres: ZPM KABANOS, ul. Wenecka 20, 39-320 Przecław

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej www.kabanos.pl

Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. Nazwa Sklepu internetowego , adres pod którym jest dostępny: www.kabanos.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2020